Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Årringer i byhistorien / Årringene etter år 2000 / 2006

2006

Urolig nyttårsaften.

Inngangen til 2006 ble dramatisk for 2 huseiere i Stavanger, etter at nyttårsraketter  antente boligene deres. På Hinna  slo en rakett inn i carporten til Svein Åge Hatløy,  traff der en parkert bil som eksploderte, og antente deretter huset hvor flammene gjorde stor skade og huset ubeboelig. Brannvesenet mottok et rekordhøyt antall nødtelefoner gjennom nyttårsnatten, og legevakten behandlet på samme tid to ganger så mange pasienter som vanlig.  Tidenes verste nyttårsfeiring mente politiet, som heller ikke hadde  muligheter til å kontrollere om rakettforbudet som var innført i Gamle Stavanger og store deler av trehusbebyggelsen på Eigenes, Våland og Storhaug ble respektert.
Tidenes verste nyttårsfeiring mente mange.

Byhistorisk bokverk og satsing på barnehager i stavangerbudsjettet.

Et nytt byhistorisk bokverk for Stavanger var en av utgiftspostene i Stavanger-budsjettet for 2006. Mange ønsket at byens lange historie burde få en grundig presentasjon  av kyndige faghistorikere, og 1 million kroner ble i første omgang bevilget til dette prosjektet av politikerne. Byens barnehager var også i fokus.  Foreldre  med lav inntekt skulle få gratis plass både  i barnehagene og i SFO for sine minste. 540 nye barnehageplasser skulle det bli dette året. Rehabilitering av flere eldre barnehager ville også bli gjennomført. Barnhagesektoren ble også tilgodesett med 5 ½ millioner til barn med spesielle behov, og 1 million til barn med minoritetsspråklig bakgrunn.  500 000 til Tou Scene og økning av tilskudd til psykiatri  var også poster på driftsbudsjettet. Når det gjalt nye investeringer ble bl.a  5 millioner kroner avsatt til byens friområdeprosjekt, og 1 million til kunstnerisk utsmykning av sentrumsområdet. En sak som ble heftig debattert på  Bystyrets budsjettmøte var ønsket fra beboerne på Vassøy om en fastlandsforbindelse til Stavanger. Øyfolket klaget både over dårlig fergeforbindelse og sprengt kapasitet.  Særlig viktig var dette spørsmålet fordi det forelå planer om bygging av 320 nye boliger på Vassøy innen 2030. Noe som i trafikksammenheng ville skape skape betydelige utfordringer. Men det ble ingen bru. Med 1 stemmes overvekt bestemte politikerne at det heller burde bygges en bru mellom Vassøy og Bjørnøy, og vente med fastlandsforbindelsen til Ryfastprosjektet til Strand var gjennomført. Da kunne massene fra tunnellarbeidene brukes som fyllinger for broen fra Vassøy til Stavanger.

Bosspann blir erstattet av nedgravde contanere.

På vårparten kom nyheten om at byens renovasjonssystem skulle moderniseres. Et nytt system der nedgravde bosscontainere med nedkastdel over jorden var allerede i bruk flere steder, bl.a. i Hinna park og på Grasholmen. Renovasjonsavdelingen så mange fordeler med den nye ordningen, bl.a mindre forsøpling, penere gatebilder og redusert brannfare. I første omgang skulle bosspann i Gamle Stavanger og på Storhaug erstattes med store  containene der beboere fra et større område skulle tømme bosset sitt, og etter hvert kunne tusenvis av bosspann derfor bli borte fra gatenettet i Stavanger. På Storhaug var innbyggerne imidlertid noe skeptiske til denne nye måten å bli kvitt avfallet på. 

Gladmatfestival fikk stort besøk.

Gjennom de siste dagene i juli, og i solskinn fra morgen til kveld, ble den 8. ”Gladmatfestivalen ” arrangert i  sentrumsområdet.  250 000 besøkte de mange bodene og standene som lokket med matfristelser av mange slag. Årets festival hadde temaene : ”Fortellinger ”. Mesterkokken Eyvind Hellstrøm betegnet Stavanger som landets fremste matby. Årets festivalkunstner var Herbert Thoma,  og gladmatprisen gikk til Mikal Viga.
Festivalbudsjettet på 4,8 millioner kroner var vel anvendte penger mente arrangørene.

Stavanger Aftenblad med rekordresultat og store byggeplaner.

Mediehuset Stavanger Aftenblad kunne i februar presentere sitt beste årsregnskap gjennom tidene. En fornøyd styreleder Ådne Kverneland presenterte tall som viste at avishuset hadde økt omsetningen med 14 %  og 574 milloner, og driftsresultatet med hele 39 % til 80,3 millioner. Fremgangen skyltes i første rekke en stor vekst i annonseinntektene. Aftenbladet sto ved innledningen til  nye året fremfor store forandringer og utfordringer. I september skulle avisen gå over til morgendistribusjon, og også trykkes i tabloidformat. Byggingen av et nytt hovedkontor på 16000 kvadratmeter kalkulert til 200 millioner kroner skulle også starte i 2006. Kverneland mente dette ville bli et  godt nytt år for avisselskapet, men la til at oppgangstider aldri varte i det uendelige.

Landets beste levilkår.

En undersøkelse som ble offentliggjort om sommeren -  foretatt av Sosial- og Helsedepartementet - slo fast at Stavanger var den av landets større  byer hvor innbyggerne hadde best levekår. Sammenliknet med andre byer levde få siddiser på trygd og sosialhjelp, og det samme gjalt tall over dødlighet og arbeidsledighet. Odd Kristian Reme (Ap), leder i kommunalstyret for levekår, mente god kommuneøkonomi var en viktig årsak til det gode resultatet i undersøkelsen, og pekte også på det gode samarbeidet mellom byens politikere i fattigdomspolitiske saker. I Stavanger var utgiftene til sosialhjelp  2677 kroner pr innbygger. I Trondheim var tallet 2743. Også Bergen hadde et høyere tall.

Bymiljøprisen for andre gang på rad.

I konkurranse med 9 andre byer ble Stavanger og Sandnes utpekt som vinnere av Bymiljøprisen for 2006. Juryen fremhevet særlig byenes planmessige vektlegging og utvikling av sykkelstier, og utplassering av sykkelstativer i nærheten av kollektivnettet under mottoet ” en levende by til fots og på sykkel”. Begge byene kunne fått hver sin pris mente juryen, men la vekt på at felleskapet og samarbeidet mellom de to byene  hadde ført til et vellykket resultat og prisen derfor burde deles. Slik ble dette formulert : ” Gjennom en samordnet satsing på å utvikle gode gang-og sykkelstier fremstår Stavanger og Sandnes som et forbilde på godt samarbeid mellom kommuner.”                                   Utdelingen av Bymiljøprisen og 100 000 kroner foregikk i Sandvedparken i Sandnes. Pengene skulle brukes til et fellesprosjekt mellom Stavanger og Sandnes. Også i 2005 fikk Stavanger samme prisen. Temaet var da  ” Friluftsliv i byen”.

Lite kor med  stor musikkglede.

Det er stor bredde over musikklivet i Stavanger, og det gjelder også de mange korene. Et av de minste var Stavanger Gospel Choir, som i en liten avisartikkel fikk presentert seg selv. Koret hadde høye ambisjoner, og tok mål av seg til å bli et av byens elitekor, der  inderlig formidling skulle være en viktig del av den musikalske opplevelsen for tilhørerne. Koret ble stiftet i 1988, og hadde gjennom årene deltatt på flere store festivaler i inn og utland. Konserter i Notodden kirke i 2006, og i Frelsesarmens forsamlingslokale i hjembyen ble bl.a husket med glede. I overkant av 20 sangere var medlemmer i Stavanger Gospel Choir, og sammen med 5 profesjonelle musikere la koret stor vekt på å fremføre korsang med god variasjon – alt fra urban til mer rocka gospel. Ofte hadde medlemmene både laget melodier og tekster selv, og også produsert og solgt  flere singelplater med vakker korsang.

Landes første hydrogenstasjon blir åpnet på Forus.

I 2006 kom Stavanger i fokus i forbindelse med alternativt drivstoff for biler. I august åpnet Norge sin første hydrogenstasjon på Statoilstasjonen på Forus . Samferdselsminister Liv Signe Navarsete og Statoilsjef Helge Lund foretok den  høytidelige åpningen av anlegget. Statoil var en av bedriftene som hadde medvirket til realiseringen av dette prosjektet. Einar Håndlykken fra miljøbevegelsen betegnet handlingen som historisk, starten på noe nytt, og  så frem mot en tid da Stavangers mange biler kunne kjøre fra Stavanger til Oslo med hydrogen på tanken uten å forurense luft og miljø. I Stavanger skulle 4 ombygde Toyota Prius biler i første omgang utprøve det nye drivstoffet. Kombinasjonen bensin og elektrisitet  ble nå erstattet med hydrogen og elektrisitet.

Berthaniastifrelsen har store planer for Emmaus.

Burde boliger, parker og kultur overta 46 vakre ubebygde mål i Emmaus ?
Dette var et ønske fra eieren av Lars Oftedal sin gamle Waisenhus-eiendom lengst øst på Storhaug. Bethaniastiftelsen som nå forvaltet området, hadde planer om å  utvikle området til et kultursenter under mottoet ” tro, felleskap og livsutfoldelse”. Deler av området skulle omfatte en botanisk hage, flere scener tiltenkt kunstnerisk utfoldelse som drama, musikk og dans, og også verksteder som kunne brukes av keramikere og variert kursvirksomhet.
Eiendommen som opprinnelig var gården Berge, ble kjøpt av Lars Oftedal i regi av  Bethaniastiftelsen og fikk navnet Emmaus. Waisenhuset for barn lå da  i byens sentrum.  I perioden 1923-27 flyttet barnehjemmet til Emmaus, og var i slik bruk frem til 1986 da Waisenhuset ble lagt ned. I årene frem til 1996 brukte Bethaniastiftelsen eiendommen som et senter for kristen omsorg, og senere ble noen bygninger også leiet ut som privatboliger.
Nå ønsket stiftelsen en helt ny bruk av den store eiendommen under betegnelsen ”prosjekt Emmausgården.” Styreleder Sveinung Lunde opplyste at utviklingen nok ville skje over flere år. Mye var avhengig av finansieringen av prosjektet. Planene er å selge 12 mål av området til et boligselskap og et utbyggingsselskap med 50 % til hver – selskaper der Bethaniastiftelsen selv var forvaltere.

Bedre tilbud for byens rusmisbrukere.

Rådmannen foreslo i februar å ta  bruk en byggeklar tomt like ved brannstasjonen på Lagårdsveien og like ved ”Varmetuens Venner”, og der oppføre en bygning med leiligheter til bruk som et nytt og bedre lavterskelstilbud  for byens rusmisbrukere. Det ble foreslått i første omgang å bygge 3 boenheter hver på 16 kvadratmeter. Hver av disse skulle inneholde et kombinert oppholds- og soverom og gang og bod. Leilighetene var tiltenkt de yngste tunge rusmisbrukere . Odd Kristian Reme – leder i kommunalstyret for levekår – var glad for rådmannens innspill, og glad over at dette lenge savnede prosjektet nå kunne bli realisert.

Første spadestikk på dobbeltsporet mellom Stavanger og Sandnes.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete åpnet  i oktober 2006  anleggsarbeidene på det nye dobbeltsporet mellom Stavanger og Sandnes. Høytideligheten ble markert på den planlagte Jåttå holdeplass. Sammen med en ny godsterminal på Ganddal, ville det til dette  viktige kollektivtrafikk-prosjektet bli investert ca. 2 milliarder kroner. Navarsete la i åpningstalen vekt på regjeringens vilje og strategi til å bygge ut jernbanenettet i og rundt landets største byer, og at denne nye banestrekningen var et viktig ledd i dette abeidet.

Mange hadde innvandrerbakgrunn iStavanger.

En rapport om innvandrerbefolkningen i Stavanger ble offentliggjort i 2006. Den viste at innbyggere med bakgrunn fra 152 forskjellige land bodde i byen – totalt 13070 personer. Og utgjorde 11,3 % av byens samlede befolkning på 115157. Den største innvandrergruppen hadde bakgrunn fra Storbritannia, fulgt av Tyrkia, Danmark, Vietnam, Somalia og Pakistan. Innvandrergruppene i Stavanger var i stor grad mennesker som selv hadde kommet hit (førstgangsinnvandrere) . Undersøkelsen viste også at antallet innbyggere med innvandringsbakgrunn i Stavanger var overrepresentert sammenliknet landsgjennomsnittet på 8,3 %. Siden 1970  var det foregått store forandringer når det gjalt den ikke-etniske del av byens befolkning. Antallet vestlige innvandrere var steget fra 1140 til 4290 personer i perioden, og ikke vestlige innvandrere fra 170 til hele 8730. Omegnet i % var økningen hhv. 13,6 og 67 %.

Biskop Ernst Baasland gikk i forbønn for Viking seier.

Fotballlaget Viking kunne kanskje takke biskop Ernst Baasland for fortsatt deltakelse i  øverste divisjon i 2007.  En  kamp mot Brann i november 2006  var avgørende. 8 år tidligere da biskopen kom til  Stavanger fortalte han i et avisintervju om interessen for, og troen på  byens fremste fotballag, og mente det” var utrolig viktig å ha et lag på toppen”. Nå var spørsmåket om han ville be for Vikig seier ?” Jeg kommer absolutt til å be for at spillerne yter sitt beste. Videt håpe det holder til seier,”sa Baasland. Kanskje var løftet til god hjelp. Viking vant i alle fall en 5-0 seier mot rivalen fra Bergen, og unngikk nedrykk og kvalifiseringskamper da sesongen var slutt.

Pengene ”fosset” inn i  bykassen.

En fornøyd rådmann Ole Hetland kunne under behandlingen av byens budsjett for 2007 -  i desember 2006 -  opplyse at næringsliv og skatteytere i Stavanger aldri tidligere hadde innbetalt mer skatt i løpet av en måned enn i november.  599 millioner kroner var tilført komunekassen gjennom disse 30 dagene. Også i mai hadde skatteinngangen vært stor med 566  millioner. Innbetalt skatt i 2006 hadde økt med 18,7 % sammenliknet med foregående år, og ved utgangen av dette året regnet antok rådmannen at årets skatteinngang ville ende på 3 milliarder kroner. Han sa videre at 2006 på mange måter hadde vært et bra år for kommunen, og fremhevet foruten rekordhøye skatteinntekter, også forbedret effektivisering , god kontroll, og økte overføringer fra Staten som viktige årsaker til  det gode resultatet.

Stavanger får ny rådmann.

I desember overtok Inger Østensjø stillingen som rådmann i Stavanger. Ole Hetland gikk av, fikk samtidig ansvaret for byggingen av nytt konserthus. Bystyret hadde da vedtatt en finansierings- og utbyggingsplan for konserthuset, og det var også blitt klart at staten ville dekke deler av finansieringen. Innsamling av private bidrag var også kommet i gang. Bystyret hadde allerede i mai  2006 gjort vedtak om å opprette et interkommunalt selskap som fikk oppgaven med å gjennomføre byggeprosjektet under navnet ”Selskapet Nytt Konserthus i Stavanger IKS” –  med Stavanger Kommune og Rogaland fylkeskommune som eiere. Stavangers største og dyreste kultursatsing noensinne var nå formelt innledet.

Slik gikk det for Viking og Oilers.

Ishockeylaget Stavanger Oilers ble i 2006-2007 sesongen nummer 3  i Get-ligaen, og kom til semiefinalen i sluttspillet.
Viking sitt topplag havnet på 11. plass i tippeligaen, og kvartfinalen i Cup spillet.

Mest poulære døpenavn og folketall  i 2006.

Emma – Sofie – Sara. Og Thomas – Jonas – Andreas.

Stavanger hadde 115157 innbygere.

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Opplysninger:

 

-         Stavanger By`s Historie . Bd. 4

-         Stavanger Aftenblad -  E-avis

-         Internett/Wikipedia

-         Stavanger Kommune: Stavangerstatistikken

-                ”                ”        : Årsberetninger

 

eksk