Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Om byhistorisk forening / Vedtekter

Vedtekter

Vedtekter for Byhistorisk Forening Stavanger.

Vedtatt i stiftelsesmøte onsdag 24. april 1991.

Foreningens hovedformål er å formidle kunnskap om Stavanger, og skape interesse for byens historie og egenart.

Gjennom publikasjoner, foredragsvirksomhet og andre tilbud, skal medlemmene trekkes aktivt med i foreningens arbeid, og utfordres til selvstendig utforskning av Stavangers fortid. Dette kan skje i samarbeid med foreninger og institusjoner med beslektede interesser.

Alle som vil støtte, eller arbeide for foreningens formål, kan bli medlemmer ved å betale kontingenten. Kontingenten for neste kalenderår fastsettes av årsmøtet.

Styret skal bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer og inntil tre styremedlemmer, samt inntil tre varamedlemmer. Styremedlemmene velges på årsmøtet for to år om gangen og konstituerer seg selv. Halve styret er på valg hvert år. Varamedlemmer velges for et år. Ved stemmelikhet i styret er lederens stemme avgjørende. Styret er pålagt å føre protokoll.

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og innkalles av styret innen utgangen av februar med minst 14 dagers varsel. På årsmøtet skal styret behandle årsmelding, revidert regnskap og budsjett med planer for året som kommer. Ved vedtektsendring kreves 2/3 flertall, ellers vanlig flertall. Årsmøtet velger revisor og inntil tre representanter til valgkomiteen for et år.

Vedtak om oppløsning av foreningen kan bare bli bestemt på to etterfølgende årsmøter og krever 2/3 flertall. Foreningens eiendom skal i tilfelle brukes i det lokale/regionale kulturarbeidet etter retningslinjer fastsatt av årsmøtet med vanlig flertall.

Det tilligger årsmøtet å utnevne æresmedlemmer av foreningen.