Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Ymse

Ymse

Gamle Stavanger

”Gamle Stavanger”

Foreningen Gamle Stavanger ble stiftet 11. november 1957 og har som formål ”å bevare det gamle bymiljø på Straen i Stavanger”.

Foreningen ledes av et styre som består av 3 beboere med varamenn og av 3 eksterne representanter med varamenn. De siste er personer med genuin interesse for Gamle Stavanger, med relevant fagkunnskap, og de er uvurderlige i det faglige arbeidet.

Byantikvaren møter som konsultativt medlem på styremøter og aktuelle arbeidsmøter.

Styret har flere styremøter, arbeidsmøter og befaringer i løpet av året og holder hver vår i april årsmøte for beboere og huseiere i området. Alle er automatisk medlemmer av foreningen og medlemskapet er gratis.

Styrets sammensetning for 2018 er:

Åse Marie Noer, leder varamann  Kåre Walvik
Arne Sørlie Ingeborg Jensen
Elisabeth Renberg Karin Noer

Eksterne representanter:  

Hans Eyvind Næss, nestleder Gro Lavold
Anne Ragnhild Mariero Leif Helland

Antikvarisk sakkyndig:

Carl Egil Buch Oddvar Veen

  
Kontaktperson:

Elisabeth Renberg tlf. 51 53 51 18 mobil 473 14 123
Mail-adr. Mieli-r@online.no

 
Gamle Stavanger som i dag er et velkjent begrep i byen, startet beskjedent i 1956 med revisjon av reguleringsplanen og vern av 33 bolighus, takket være arkitekt og senere byantikvar Einar Hedén som arbeidet utrettelig i nesten 5 år for å få dette til!
I 1967 ble dette utvidet til 79 hus, i 1974 til 150 og i 1979 til 170 bygninger, inklusive Rosenkildekvartalet, også regulert til ”spesialområde bevaring”.

Gamle Stavanger er Nord-Europas best bevarte sammenhengende trehusbebyggelse og regnes som byens viktigste turistattraksjon ved siden av Domkirken.

I 60 år har foreningen arbeidet utrettelig som pådriver for å ivareta og utvikle området til glede for beboerne og for de mange som besøker oss. I nært samarbeid med Stavanger kommune er det arbeidet frem store kvalitetsløft som for eksempel det gamle luftledningsnettet som ble lagt i kabel, vi fikk flotte og ”tidsriktige” gatelykter, gateløpene ble brolagt og fortau hellelagt, det ble opparbeidet lekeplasser og en lang rekke grøntarealer i området. For få år siden fikk vi nedgravde avfallscontainere og gamle og skjemmende, og brannfarlige, avfallspann kunne fjernes fra gatebildet. Vi har et tett samarbeid med kommunens forskjellige etater, bl.a. bygningsetaten og park- og vedlikeholdsavdelingen om aktuelle saker som angår området.

Markedsføring. Hvert år siden 1992 har vi arrangert aktivitetsdager med sommermarked i juni og julemarked 1. søndag i advent.

Dette har i alle år vært en populær tradisjon som trekker mange besøkende til bydelen. Markedene arrangeres i samarbeid med SR-bank, Hermetikkmuseet og Maritimt museum, og blir til ved at alle gallerier og atelierer holder åpent. Straen velforening har i mange år vært kaféverter i foreningens hus i Øvre Strandgt. 80A til glede for sultne og tørste gjester.

Bøker:

”Miljøbevaring i Stavanger” av Hans Eyvind Næss 

utgitt av foreningen Gamle Stavanger og Stavanger kommune i anledning byjubileet 1975

”Gamle Stavanger ” av Hans Eyvind Næss

utgitt av foreningen Gamle Stavanger med støtte fra Sigval Bergesen d.y. og hustru Nanki´s almennyttige stiftelse 1998

”En spasertur i Gamle Stavanger” av Hans Eyvind Næss
2-språklig bok i hendig format

utgitt av foreningen Gamle Stavanger i 2008 med støtte fra foreningens fond

Hefte:

Gamle Stavanger. Problemstillinger og utfordringer v/Dag Nilsen og utgitt av foreningen Gamle Stavanger 2003

Brosjyre:

Til huseiere og byggefagfolk i Gamle Stavanger og Reguleringsbestemmelser for Gamle Stavanger utgitt i samarbeid med Bygningssjefen og Byantikvaren

Video:

”40 år på Straen” 1951 – 1991
En video om en idé som forandret en by. Etter idé og opplegg av Einar Hedén produsert av TVP Film og Video Produksjon AS

Antikvarisk virksomhet er en av foreningens viktigste oppgaver.

Foreningen har som mål å fremme vern av bygningsmiljøet i bydelen, og får i henhold til reguleringsbestemmelsene alle byggesaker i området til uttalelse. Styret har etter hvert kommet fram til en del prinsipielle standpunkter som legges til grunn for vurderingene. Disse målene svarer til gjeldende reguleringsplan og bestemmelser for Gamle Stavanger. De viktigste målene er:

 • Verne originale og gamle deler av bygninger og anlegg.
 • Fremme antikvarisk og korrekt form og materialbruk.
 • Motvirke omfattende inngrep i bygninger og terreng.

Foreningen legger meget energi i å styre planer for inngrep i retning det som kan forsvares utfra disse prinsippene. Metoden er aktiv rådgivning. Når foreningen uttaler seg om byggesaker, er det med konkrete positive råd for hvorledes man bør gå fram. Foreningens antikvar gir også råd på byggeplassen og følger opp saker på forespørsel. Rådslagningsmøte på forhånd er en effektiv måte å nå gode resultat på.

Styret samarbeider tett med byantikvaren. Ofte er felles befaring utgangspunkt. Vi ser rådgivningen som en forlengelse av den praktiske kapasiteten til byantikvaren.

Fagforum. Forumet ble etablert i 2000 og er en uformell gruppe fagfolk fra ulike deler av byggebransjen med særskilt interesse for og kompetanse i antikvariske utbedringsarbeider. Gruppen utveksler kunnskap og erfaringer ved møter og befaringer av aktuelle prosjekter. Foreningens leder, sekr. og antikvarisk sakkyndige er med i gruppen. Leder av fagforum er byantikvar Hanne Windsholt.

Gruppen ønsker å nå ut til byggherrer og byggefagfolk, til alle som steller med verneverdig bebyggelse, med informasjon om antikvariske kvalitetskrav til materialbruk og bygningsdetaljer. Foreningen har etablert et informasjonssenter der slik informasjon kan søkes. Der kan også spesielle problemer bringes fram for faggruppen. Sekretæren er kontaktperson.

Brannvern. Foreningen er i jevnlig kontakt med myndighetene om tiltak for å forebygge brann. En brann i Gamle Stavanger vil kunne få katastrofale følger for området i seg selv og for den omkringliggende tette trehusstruktur. Aktualisert av en brann i 2001 i Øvre Strandgt. 92, ble det nedsatt en arbeidsgruppe med oppdrag å lage en tiltaksplan for brannsikring av Gamle Stavanger. Gruppen besto av Byantikvaren, repr. for brannsjefen, byggesakssjefen, foreningen Gamle Stavanger og Straen velforening.

Arbeidet førte til en plan med konkrete tiltak som til nå har resultert i: Gamle Stavanger er etablert som særskilt brannobjekt, tilsyn i alle hus ved feiervesen og el.tilsyn, anskaffelse av et varmesøkende kamera (på en blokk i Løkkeveien), utplassering av 10 slangeposter i området, nedgravde containere for avfallshåndtering og anskaffelse av et mindre kjøretøy med spesialverktøy.

Einar Hedéns hagepris. Hvert år på årsmøtet blir det delt ut en hagepris til huseier/beboer som har bidratt til å forskjønne sitt nærmiljø. Juryen består av representanter for Parksjefen, Hageselskapet og leder av vår forening. Prisen ble delt ut første gang i år 2000!

For oversikt over foreningens virksomhet i 2016 og arbeidsplaner for inneværende år, se årsmelding og arbeidsprogram nedenfor.

ÅRSMELDING 2017

I løpet av året har det vært styremøter og gruppemøter, og medlemmer av styret har deltatt i møter og befaringer i forbindelse med byggeprosjekter,hageprisen, aktivitetsdager, aktiviteter i regi av fagforum ”Vern av hus i Rogaland”, med mer.

I november fikk vi den triste meldingen at Hilmar Egeli er gått bort,. Hilmar var medlem av styret først som fast medlem og senere som varamann gjennom mange år. Han vil bli sterkt savnet.

Brannvern

Årlig tilsyn i alle hus ved feiervesen og el.tilsyn. I år var det inspeksjon av ildsted og skorsteiner ved Rogaland Brann og Redning som sto for tur. Ellers intet nytt å melde fra Stavanger kommune.

Antikvarisk virksomhet

Et sentralt mål for Foreningen Gamle Stavanger er å ta godt vare på bygg og anlegg i verneområdet. Reguleringsplanen gir foreningen rett til å uttale seg i alle byggesaker i området. Dette er et utmerket middel for styret til å få oversikt over planene, og til å komme inn med råd for å forsvare de antikvariske verdiene. Standpunktene vi legger til grunn for vurderingene våre er at vi vil

 • Verne originale og gamle deler av bygningene,
 • fremme antikvarisk korrekt form og materialbruk,
 • motvirke omfattende inngrep i bygninger og terreng.

Mange inngrep kan ikke forsvares ut fra disse prinsippene. Styret er opptatt av å finne bedre løsninger. Metoden er å gi konkrete råd både til byggesaksavdelingen og direkte til byggherren. Men vi er avhengig av å få oversendt byggesakene. Etter vi er informert om planene, gir foreningens antikvar råd på byggeplassene på forespørsel og på eget initiativ. Rådslagningsmøte tidlig i planleggingen er en effektiv måte å nå et godt resultat på.

Styret samarbeider tett med byantikvaren. Ofte er felles befaring utgangspunkt. Vi ser rådgivningen som en forlengelse av den praktiske kapasiteten til byantikvaren.

Saken om boligblokkene som er planlagt på disse tomtene, har igjen skapt uro for styret. Alle er enige om at planene bør skrinlegges. Da styret fikk den nye planen fra STAV arkitekter til vurdering, gjentok vi i brev av 25. mars de sterke motforestillingene mot utbygging som vi to ganger tidligere har framsatt. Det gjelder fortrinnsvis ulempene en fortetning her vil være for det ellers så tettbygde verneområdet, og risikoen for skader og ras under utbyggingen. Nå fremhevet vi like sterkt den kulturhistoriske verdien som ligger i skråningen mot Nedre Strandgt. Her lå det tidligere en rekke toetasjes patrisierhus på høge kjellere. Murene i skråningen er forstøtningsmurene bak disse bygningene og restene av terrassehagene videre oppover. Levningene her forteller historie. De kan restaureres og utvide det kulturhistoriske innholdet i verneområdet. Allerede ved enkle inngrep vil skråningens funksjon for rekreasjon og som historiefortellende element kunne forbedres betydelig. Konklusjon: Foreningen Gamle Stavanger er av den entydige oppfatning at den foreliggende plan ikke må godkjennes. Området mellom Strandgatene bør omreguleres til friareale og innløses av kommunen.

Målet for styret har vært å få saken opp til ny behandling – ikke i byggesaksavdelingenmen av politikerne som har den øverste myndigheten. Her har styrelederen gjort et betydelig lobbyarbeid.

Oversikt over saksgangen i meldingsåret:

Mars. Nabovarsel fra Arkitektkontoret STAV AS for bygging av 2 blokker i Nedre Strandgt. 40 og 44 og invitasjon til orienteringsmøte om dette. Etter samråd med Straen velforening og flere beboere i Øvre Strandgt. ble vi enige om å ikke gi en felles uttalelse denne gang, men at alle berørte sender uttalelse hver for seg. Det kom 18 klager til planene, fra mange beboere men også fra Byantikvaren, Fortidsminneforeningen og fra Fylkesrådmannens kulturavdeling.

Styret har både i 2002 og 2011 uttalt seg om lignende planer. Styret står fast på sine tidligere oppfatninger i denne saken.

I foreløpig svar til STAV AS fra kommunens byggesaksavdeling av 8. mars blir det opplyst at saken skal behandles administrativt og at noen punkter må avklares før det kan fattes vedtak. Dette er spørsmål knyttet til utomhusplanen, om lysforhold i leiligheter i 2. etasje m.m. 

September. Nytt nabovarsel fra STAV AS med opplysning om at dispensasjonssøknad for overskridelse av byggehøyder trekkes. Tidligere innsendte merknader er registrert i saken og trenger derfor ikke sendes på nytt. 

10.oktober kommer STAV AS sitt svar til byggesaksavdelingen Det søkes ikke lenger dispensasjon for overskridelse av byggehøyder, men dispensasjonssøknad knyttet til parkering opprettholdes. 

Høsten 2017 ber Straen velforening sammen med huseierne Mariann og Tor K. Eskeland i Øvre Strandgt. kommunalstyret om en befaring for å vise hvordan de planlagte byggene vil påvirke naboene i Gamle Stavanger. Vår forening deltar på denne. 

I etterkant av befaringen får vi anledning til å legge fram vårt syn i møte med kommunalstyrets arbeidsutvalg den 31.oktober og vår leder deltar i dette sammen med Inge Anda og Helge Kjøstveit.

7.desember. Svar fra byggesaksavdelingen til Arkitektkontoret STAV AS. Det gis rammetillatelse for 2 bygninger i Nedre Strandgt. for bygging av kombinert nærings- og boligbygg.

Som part i saken har vi rett til å klage på vedtaket og fristen for å klage er 3 uker. Vår klage ble sendt 20. desember hvor vi gjentar konklusjonen i vårt brev av 25.mars.

(Havnevesenet har også sendt klage på rammetillatelsen. Denne kom 15.januar 2018)

Denne byggesaken har vært fremmet som en hovedombygging. Men av sakspapirene framgikk det tydelig at bygningen skulle rives helt ned. Deretter skulle den gjenoppbygges med gjenbruk av brukbare gamle bygningsdeler. Altså et radikalt skritt videre i forhold til tidligere omfattende prosjekter der vesentlige deler av bygningene i alle fall er blitt stående under rehabiliteringen.

Reguleringsbestemmelsene åpner ikke for å rive hus. Styret rådde derfor fra å godkjenne planen. Etter vår vurdering var bygningen ikke i verre forfatning enn andre bygninger som er blitt rehabilitert til høg standard etter vanlig modell. Men siden vi var klar over at byantikvaren hadde en mer liberal innstilling, understreket vi behovet for dokumentasjon av den opprinnelige bygningen, dersom riving ble tillatt. Vi påpekte også behovet for antikvarisk kontroll med utformingen av den nye bygningen.

Informasjonssaker

25. september inviterte MUST til informasjonsmøte om hvordan bygging av nytt grafisk museum sammen med Hermetikkmuseet vil påvirke omgivelsene fram til åpning i 2019. Prosjektet har flere utfordringer bl.a. knyttet til grunnforhold og trafikkavvikling. Planlagt oppstart er utsatt til sommeren 2018.

Rogaland fylkeskommune v/kulturavdelingen har sendt forslag om fredning av Øvre Strandgt. 60 til offentlig ettersyn.

Bakgrunn for saken er et brev fra vår forening som påpekte denne eiendommens særlige verneverdier, at huset er i en særklasse i både gamle Stavanger og resten av trehusbebyggelsen mht. autentiske kvaliteter, og vi foreslår fredning.. Byantikvaren sluttet seg til brevet, kommunalstyret for byutvikling så positivt på initiativet, og byantikvaren startet fredningssak i 2006. Etter et lengre opphold er saken nå hos Rogaland fylkeskommune med oppstart av fredningssak på ny. Ting tar tid!

Byantikvaren har utarbeidet en temaplan som redegjør for hermetikkhistorien i Stavanger og peker ut vesentlige objekter fra denne perioden. Planen skal legge føringer for fremtidig vern og bruk av utvalgte bygninger.

Allerede vernede bygninger i Gamle Stavanger er listet opp i planen under Kategori 1 Svært verdifulle fabrikkbygninger. Dette gjelder Hermetikkmuseet i Øvre Strandgt, Nedre Strandgt. 33, og et større anlegg med flere bygg på Straen: Nedre Strandgt. 41, 42 og 43 og Strandkaien 44 og 46.

Vi tar saken til etterretning.

Aktivitetsdagene

Mange hadde funnet veien til Gamle Stavanger denne dagen.

Verksteder, gallerier og atelier, totalt 14, hadde åpnet dørene for publikum. I tillegg var det noen spontane boder langs gaten. Tilbudene var mange,. Håndlagde ting, design, keramiske arbeider, glasskunst, malerier, akvareller, bøker, håndlagde kort. Her var sykler og mye mye mer.

I Øvre Strandgt. 80A var Straen velforening vertskap og serverte god mat og drikke. Takk til Velforeningen for flott innsats!

På Hermeikkmuséet var Erik på plass og bød på nyrøkt laks rett fra glørne, det ble vist filmer fra tidligere tiders hermetikkindustri, det var oppgaveløype for barn, siddisklubben Norway Brand var på plass for bytting av iddiser, og det var omvisning på norsk og engelsk hele dagen. I arbeiderboligen var det gratis inngang og her kunne en kjøpe mat og drikke.

På Stavanger Maritime muséum i Nedre Strandgt. var krambodmadam Monsen og katten Mons på plass i kramboden og en kunne besøke muséets kafé med inngang fra Strandkaien.

Alle verksteder og gallerier hadde åpne dører, i alt 18. I tillegg var det mange små spontane boder i gatene.

På Einar Hedéns plass var treet pyntet med lys, girlandere med lys var hengt opp mellom husene, det var pyntet med flotte kranser på dørene og i vinduene var det tent levende lys. Hele bydelen bidro til en fin førjulsstemning. Takk til alle som gjorde dette mulig.

Straen velforening sto for driften av kafé 80A, bød på god mat og drikke, og gjestene strømmet på hele dagen . Det var kø på trappen og ned i hagen! Stor takk til velforeningen for en kjempeflott innsats.

Vekteren i Valbergtårnet, Einar Sandstøl, voktet i gatene.

På Norsk Hermetikkmuséum var det jevnlige omvisninger. En kunne smake på nyrøkt laks rett fra glørne, Norway Brand var tilstede for bytting av iddisar, og i fabrikken var det utstilling av juleskrin. Muséumsbutikken var full av spesielle julegaver.
I arbeiderboligen ved siden av var det gratis inngang og her kunne en kjøpe vafler, is, kaffe, gløgg og te.

Stavanger Maritime muséum holdt åpent med inngang fra Strandkaien.

Einar Hedéns hagepris

Årets hagepris gikk til:

Knut Redalen, Andasmauet 5, for en flott innsats, og til glede for alle!

Mariann og Tor K. Eskeland, Øvre Strandgt. 59 med takk for flott innsats!

ØVRE STRANDGT. 80A - vedlikehold

I vår ble huset ferdig malt. Mye av forarbeidet ble gjort i 2016, så det var bare flikking og maling av hele huset som sto igjen. Regningen for dette var først kr 60 000 . Styret protesterte og fikk redusert beløpet til kr. 48 000. Styret er enig om at prisen er alt for høy, men er fornøyd med utførelsen.

I sommer engasjerte vi gartner til å klippe buskene i gårdhagen. Dette er en forbindelse vi vil holde fast på. Rimelig i pris og veldig fint resultat.

Fagforum ”Vern av hus i Rogaland”

Fagforum hadde disse aktivitetene i 2017:

22. mars. Årsmøte, og et foredrag om trefiberisolasjon som etterisolering v/Morgan Håland fra Norsk trefiberisolering AS.

7. juni. Befaring i Baneveien 1. Huset ligger i en enklave av trehus i Hillevåg; området regnes som en del av trehusbyen. Huset var det eldste og mest intakte i dette nabolaget. Huseier ville rive og erstatte det med et tidsmessig og mer romslig hus (ferdighus). Etter sterk oppfordring fra Stavanger kommune (Byggesak og Byantikvar) om heller å tenke på rehabilitering og påbygg, gav hun LeRoy Tonning dette oppdraget. Huset ble ombygd, tilbygd og påbygd, men er grunnleggende intakt/gjenkjennelig, og har blitt et funksjonelt og sjarmerende hjem. En pryd for nabolaget.

30. august. Befaring på Sør-Hidle hos Endre Bryn Hildefjord og Hanne Kvernberg Hidlefjord. Våningshuset er nylig istandsatt av arkitekt Lise Vabø og HøieUeland. Husets alder og grepene ved rehabiliteringen ble diskutert. Vi besøkte også nabotunet og så på mulighetene for rehabilitering der.

29. november. Hvor går vi med trehusbyen? Byantikvaren inviterte til debatt om rehabilitering, om hvor viktig det kan være med ”riktig” taktekkingsmateriale, kledning, listverk osv. Hun viste til saker der huseiere har måttet omgjøre endringer på husene sine og/eller fått avslag på søknad om ønskede endringer; det gjelder for eksempel bruk av plastvinduer i stedet for trevinduer eller svarte glaserte takpanner som erstatning for ubehandlet tegl. Spørsmålet er reist fra politisk hold og byantikvaren ønsket innspill til hvor listen bør ligge i et område som trehusbyen. (Gamle Stavanger er vernet og har klare regler)

Foreningen Gamle Stavanger på nett

Med bakgrunn i arkivstoff og annet skriftlig materiale har vi laget et dokument som er lagt ut på internett via Byhistorisk forening Stavanger, under fanen Ymse. Dokumentet gir en historisk oversikt, informerer om styrets medlemmer og kontaktperson, forteller om hva vi jobber med og har vedlagt årsmelding og arbeidsprogram. Informasjon om styrets medlemmer og foreningens kontaktperson finnes også under søkenavn Foreningen Gamle Stavanger. Disse opplysningene hentes fra Brønnøysundregisteret.

Informasjonssenter 80A

Også i år har det vært spørsmål knyttet til planer om vedlikehold/rehabilitering m.m Disse er videreformidlet til leder og til antikvarisk sakkyndig.

-------------

Styret takker for godt og konstruktivt samarbeide med Straen velforening, med Byantikvaren og med kommunens forskjellige etater.

Stavanger, 15. mars 2018
Åse Marie Noer

AREIDSPROGRAM 2018

 1. Antikvarisk virksomhet. Uttalelse i bygge- og reguleringssaker. Gi råd til huseiere.
 2. Videreføre kontakten med de kommunale etater om aktuelle saker som angår området.
 3. Fortsette med informasjonssenter 80A. Forhåndsavtale med sekretær på mobil 473 14 123.
 4. Delta i fagforum Vern av hus i Rogaland.
 5. Fortsette arbeidet med å arrangere aktivitetsdager. Markedsføring generelt.
 6. Sørge for løpende vedlikehold av Øvre Strandgt. 80A.
 7. Brannvern.

Erratum, Stavangeren nr 2/16

I artikkelen om Arne Rettedal og Rogalandsbanken i Stavangeren nr 2/2016 har jeg i forbindelse med omtalen av Laly-saken på s. 50 kommet i skade for å bruke en formulering som rammer feil personer. Jeg skrev: «Så viste det seg på toppen av dette at bankens kredittfaglige kompetanse ikke strakk til.» Saksforholdet var at det forelå en anmodning fra Oslo-kontoret om å forlenge et lån til Blystad-brødrenes aksjeselskap Laly. Henvendelsen gikk til banksjef Olav Frafjord i konsernstaben for engasjementer. Han avviste flere ganger å forlenge lånet og forlangte at lånet i samsvar med låneforutsetningene skulle innfris. Da Oslo-kontoret ikke kom noen vei med Frafjord, henvendte de seg til kredittsjef Egil Watne (†). Wathne bedømte saken på samme måte som Frafjord og de forfattet i felleskap en innstilling til adm. dir. Konrad B. Knutsen hvor de sterkt advarte mot å fornye lånet med den sikkerhet som forelå (pant i aksjer i Laly). Det skulle vise seg at Konrad B. Knutsen likevel ga etter for presset fra Oslo-kontoret og innvilget lånet.

Frafjord og Wathne befant seg organisatorisk i bankstab for engasjement konsern i direkte rapport til viseadministrerende direktør Morten A. Berg. Organisatorisk var det han som hadde ansvaret for den endelige innstilling til administrerende direktør. Det har ikke lykkes forfatteren å få klarhet i hvilken rolle Berg spilte i saken. Under alle omstendigheter er påstanden om at «den kredittfaglige kompetanse ikke strakk til» feil i forhold til banksjef Olav Frafjord og kredittsjef Egil Wathne.

Jan Gjerde

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Timing: Jan 20 2022 06:49:22
Script start
Timing: Jan 20 2022 06:49:22
Module start 'content'
Timing: Jan 20 2022 06:49:23
Module end 'content'
Debug: ezpI18n::translateText Jan 20 2022 06:49:23
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'eZComments'
Timing: Jan 20 2022 06:49:23
Script end

Main resources:

Total runtime0.3018 sec
Peak memory usage24,064.0000 KB
Database Queries47

Timing points:

CheckpointStart (sec)Duration (sec)Memory at start (KB)Memory used (KB)
Script start 0.01320.0308 3,168.04694,720.0625
Module start 'content' 0.04410.2472 7,888.109412,976.1797
Module end 'content' 0.29130.0104 20,864.2891433.6250
Script end 0.3017  21,297.9141 

Time accumulators:

 Accumulator Duration (sec) Duration (%) Count Average (sec)
Ini load
Load cache0.01695.5882300.0006
Check MTime0.00913.0127300.0003
Mysql Total
Database connection0.00030.090810.0003
Mysqli_queries0.00431.4391470.0001
Looping result0.00050.1717470.0000
TS translator
TS init0.00391.300430.0013
TS cache load0.00190.622630.0006
TS context load0.00140.457630.0005
Template Total0.234577.730.0782
Template load0.00752.497530.0025
Template processing0.226975.191630.0756
Template load and register function0.00100.336310.0010
states
state_id_array0.00040.128530.0001
state_identifier_array0.00050.153340.0001
Override
Cache load0.00521.73381910.0000
Sytem overhead
Fetch class attribute name0.00401.331030.0013
Fetch class attribute can translate value0.00030.099120.0001
class_abstraction
Instantiating content class attribute0.00000.012230.0000
XML
Image XML parsing0.00020.068320.0001
General
String conversion0.00000.005320.0000
dbfile0.00120.4087100.0001
Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap

Templates used to render the page:

UsageRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1node/view/full.tplfull/folder.tplextension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/full/folder.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezstring.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezstring.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltext.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltext.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/header.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/header.tplEdit templateOverride template
35content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tplEdit templateOverride template
8content/datatype/view/ezxmltags/td.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/td.tplEdit templateOverride template
7content/datatype/view/ezxmltags/tr.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/content/datatype/view/ezxmltags/tr.tplEdit templateOverride template
4content/datatype/view/ezxmltags/table.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/table.tplEdit templateOverride template
8content/datatype/view/ezxmltags/line.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/line.tplEdit templateOverride template
13content/datatype/view/ezxmltags/emphasize.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/emphasize.tplEdit templateOverride template
3content/datatype/view/ezxmltags/li.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/li.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltags/ul.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/ul.tplEdit templateOverride template
11content/datatype/view/ezxmltags/strong.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/strong.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/ol.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/ol.tplEdit templateOverride template
1pagelayout.tpl<No override>extension/byhistorisk/design/byhistorisk/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
 Number of times templates used: 99
 Number of unique templates used: 16

Time used to render debug report: 0.0003 secs