Fremside / Årringer i byhistorien / 1500 / 1568

1568

Stavanger len opprettes

Byen blir et administrativt senter. ("kommune").

Utviklingen under syv års krigen mot Sverige, ( 1563–1570 ) medførte at det danske riksstyret forsto at Norge trengte et bedre og mer enhetlig styre. Til da hadde de utnevnte lensherrene i landet hatt utvidet råderett over sine distrikter. Men da disse ofte omfattet store områder førte dette gjerne til mangel på oversikt og kontroll.

Det ble oppnevnt en tre manns kommisjon som fikk i oppgave å komme med forslag som kunne løse denne saken. Et av disse var å dele Bergenhus len, og opprette et nytt Stavanger len. Dette ble også gjennomført. Det nye lenet omfattet 32 skipreider som helt fra Magnus Lagabøter sin tid hadde utgjort Rygjafylket. Stavanger len var tiltenkt å være et administrativt knutepunkt i dette området, og i 1568 ble den danske adelsmannen Henrik Brockenhuus utnevnt til den første lensherren her .

Det nye lenet var lite i landsammenheng, og uklarheter omkring organisering og selvråderett var mange den første tiden. Dette hang ofte sammen med et uavklart avhengighetsforhold til det store Bergenhuslenet i nord. Et eksempel på dette er at lagmannen og biskopen i Stavanger sammen med lensherren på Bergenhus lenge var domstol for saker som vedrørte fogdene og de geistelige i Stavangerlenet.

Lensherrer i Stavanger len:

Henrik Brockenhuus 1574 – 1577
Christoffer Valkendorf 1577 – 1601
Jørgen Kaas1601 – 1616
Gabriel Kruse 1616 – 1621
Henrik Bille 1621 - 1634
Jørgen Brockenhuus 1634
Henrik Thott 1635 – 1641
Jens Bjelke1641 - 1646
Holger Rosenkranz 1646 – 1648
Malte Sehested 1648 – 1653
Henrik Belov 1653 – 1662

Litteratur:

Johannes Elgvin. En by i kamp. 1956.