Fremsiden / Byhistorisk skilting

Byhistorisk skilting

Kunst i uterommene blir en del av byens identitet. Det bør settes opp enkle skilt som presenterer kunstneren og verket. Det gjelder også ved gater, plasser og bygg med historiske navn. Enkel skilting med presentasjon av vedkommende person, eller av historiske begivenheter kan gjøre det lettere å identifisere stedene. Det er et enkelt virkemiddel for å øke den historiske bevissthet.

skilting_large
Som en forening hvis hovedformål er å formidle kunnskap om Stavanger og skape interesse for byens historie og egenart har Byhistorisk Forening Stavanger samarbeidet med Stavanger kommune for å bidra til
oppfylling av kulturplanens målsetting på dette området. Siden 1997 har representanter fra vår forening, sammen med byarkivar, byantikvar med sekretariatsbistand fra kultursjefens administrasjon identifisert aktuelle skiltingsobjekter og startet arbeidet med produksjon og utplassering av skilt.

Skilttypen er utviklet av Oslo Bys Vel og er i bruk som kulturhistoriske opplysningsskilt over hele landet. De er koboltblå med hvit antikvarskrift. Formen, en "superelipse" (overgangen mellom firkant og sirkel), er særlig kjent fra arbeidene til den danske lyriker og designer Piet Hein.

1 Nymansveien 44

Carl Petter Nyman ble født i Stavanger den 22.august 1816 og døde her 75 år gammel den 22.oktober 1891.

nymansveien_44_003_skilt

Som ganske ung dro han til sjøs og arbeidet seg etter hvert oppover i gradene.

24 år gammel var han anerkjent som en dyktig og pålitelig skipsfører.

Etter mange år på sjøen startet han en sildeforretning ”med to tomme Næver”. Forretningen gikk godt,

og etter en tid eide han sjøhus flere steder i Norge og på Island.

2 Køhlerhuset

Rundt året 1800 hadde Friderich Petersen bygget våningshus, vindmølle, kvernhus,

Køhlers byhus Laugmansgt 7 013

brennevinsbrenneri, garveri og flere sjøhus i Hillevåg. I 1813 giftet enken seg med Johan Adam

Køhler som ble leder av handelshuset J.A. Køhler & Co. Han kjøpte opp en hel del jord

slik at i tillegg til mølledrift, garveri og brenneri, fikk han også et anseelig gårdsbruk.

3 Sjømannshjemmet

Etter at Stavanger Sjømannsforening i 1875 hadde eksistert i 25 år, settes losoldermann Thomas Natvig, som hadde vært formann fra første dag, inn i arbeidet for en ny, stor oppgave: Å få sikre foreningen en tomt hvor man kunne få reist en bygning, ”et Sømandshjem hvor gamle og trængende Søfolk af alle Klasser kunde finne en Fribolig i deres Alderdom.”

4 Victoria Hotel

I over hundre år har Victoria hotell vært et iøynefallende landemerke ved innseilingen til Stavanger by.

Victoria Hotel byhistoriske skilt 021

Dette bygget ble reist i overgangen fra ett århundre til det neste i rød og gul tegl,

på et område som i sin tid var en holme.

5 Bjellands fabrikk nr.9

Om denne fabrikkbygningen forteller John Gunnar Johnsen i bind II av sitt fremragende bokverk om hermetikkindustrien i Stavanger.

bjellands_fabrikk_nr_9-008_skilt

6 Bekhuset

Bekhuset er en steinhytte som ble bygd omkring 1860 på det såkalte Indre steinkar ved Banevigå. Steinkaret ble ifølge et referat fra bystyret i 1859 kalt Nyland (skjæret var gjort landfast) og var et steinsatt skjær der seilskuter ble kjølhalt, og der fortøyningspollerter ble plassert allerede tidlig på 1800-tallet. Beket ble kokt i store gryter for å få ut tjæren som ble nyttet til å tjærebre seilskuteskrogene. Siden dette var et brannfarlig arbeid, ble det reist egne hus der kokingen av bek foregikk – slik egne ildhus og smier ble satt opp på gårdene et stykke fra gårdens øvrige hus.

7 Kirkegaten

Som et resultat av Gatenavnskommisjonens grundige behandling av sentrale deler i byen i 1861, etter Storebra´en i 1860 , fikk en gammel gatetrasé sitt nåværende navn i hele sin lengde.

I middelalderens Stavanger var det to hovedgater, begge beliggende på den østre siden av Vågen. Dette var Nedregaten som tilsvarer gaten på Skagen i dag, og Øvregaten som i det store og hele følger gateløpet til den nåværende Kirkegaten.

8 Skagen

Navnet Skagen kommer av gammelnorsk skagi som betyr nes. Trolig er det dette eikbevokste neset som i sin tid ga navn til Stavangers opprinnelige bygård: Eikanes. Gateløpet er et av de eldste i byen og har i alle fall eksistert siden middelalderen og het opprinnelige Nedre gate. En trappegang førte fra Nedre gate og opp mot Øvre gate (Kirkegate). Nedre gate var nemlig blokkert av et fjell ved Valberget som fortjenstfullt ble skutt vekk av sjømann Knud Holm på slutten av 1700-tallet. Gårdsnavnet Horken som trolig kommer av det gammelnorske Horgkinn, kan peke mot et horg eller steinsatt kultsted i det fri – ved fjellet. Er dette det gamle navnet på Valberget, og har Valberget opprinnelig vært et hellig fjel for våre førkristne forfedre?

9 Skagen 18

Den aller eldste delen av dette handelshuset ble bygget i begynnelsen av 1700 – tallet, før 1710.. I dag bærer huset preg av at det er utvidet og påbygd flere ganger. Det var Ole Smith Plough som bygget på et eldre og mindre hus, og det var ved denne ombyggingen i 1787 man fikk den praktfulle fasaden huset har i dag, i en variant av rokokko med flotte utskjæringer, men også med joniske pilastre i hele fasadens høyde. Det er muligens den tyske snekkeren Ludvig Feyling som har stått bak ombyggingen.