Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Mons Gabriel Monsens prospekter / Olavskleiva sett fra Breiavatnets østre bredd mars 1866

Olavskleiva sett fra Breiavatnets østre bredd mars 1866

Olavskleiva sett fra Breiavatnets østre bredd mars 1866

På Vaskebryggen ved Breiavatnet skyller noen kvinner klær mens en av dem slår floke i det kalde marsværet. Vi befinner oss nær Skolebekkens utløp. Seinere ble vaskebryggen flyttet til området ved garver Thorsens driftsbygning som vi ser med gavl til Breiavatnet, helt til høyre i bildet. Her finner vi i dag Kiellandhagen. Mønet til garvermester Thorsens bolig kan så vidt skimtes i bakgrunnen. Bygningen var ikke så ulikt Kiellandhuset å se til. Det lå til høyre for garveriet, på bildet gjemt bak trærne helt til høyre. Det er for øvrig denne Thorsen-familien som har gitt navnet til Thorsamarkå og Thorsasmauet som ligger mellom Rådhuset og Løkkeveien i dag.

Som vi ser hadde bebyggelsen langsmed Olavskleiva terrassehager ned mot Breiavatnet. Dette var før Jernbaneveien ble anlagt for å forbinde den nye stasjonen
” som lå langt ute på landet” med byens sentrum. Jærbanens åpning fant sted i 1878. Til venstre for bebyggelsen ser vi grunnmuren til Jomfrustiftelsen. Dette staselige bygget sto ferdig året etter, i 1867, men allerede i 1875 ble institusjonen flyttet til Løkkeveien, under det den gang mer moderne navnet Frøkenstiftelsen. Jomfrustiftelsens bygg ble ekspropriert av Statsbanene i 1876 og bl.a. benyttet til bolig for Jærbanens første distriktssjef. Den tjente også i mange år som kontorbygning for Jernbanen, innen den ble revet for å gi plass til Hotel Atlantic som sto ferdig i 1952. Atlantic ble starten på en byfornyelse som har gjort dette bystrøket til et moderne høyhus-område.

Øverst til venstre er våningshuset på Sivert Gundersens løkke. Her finner vi i dag den bygningen som før ble disponert av Trygdekontoret, nå av Stavanger kommune. Til høyre for Sivert Gundersens løkke ser vi det som skulle ble akvarellmalerens egen bolig, Olavskleven 26. Mons Gabriel Monsen overtok i 1868 denne eiendommen fra skipper Carl Emil Fugleberg som hadde bygget huset i 1865. I 1888 foretok Monsen en større påbygging, og i 1915 ble huset overtatt av Det Stavangerske Klubselskab, som fortsatt eier og disponerer bygningen.